Børnehuset Bøgely
Børnehuset Bøgely
Ravnehusvej 20, Hareskov
3500 Værløse
ahs2@furesoe.dk
72358220
72164622

Kalender

Velkommen til Børnehuset Bøgely.  Her er vores tilsynsrapport.

Legen


Legen

 ”Mennesket leger kun, når det i ordets fulde betydning er menneske, og kun når det leger, er det helt og fuldt menneske.” Friedrich Schiller

 

Legen er med til at danne barnet som menneske, men forbereder også barnet til at leve i samfundet. Vi ser legen som et sted, hvor børnene tager på dannelsesrejser.

I legen er der en overskridelsesproces, og via denne gør barnet erfaringer med at forholde sig både til sig selv og til andre. Det kræver åbenhed, og denne åbenhed , arbejder vi pædagogisk med, at børnene får når de leger.

Barnet lærer i legen via kroppen, sanserne og de stemninger som skabes. I legen lærer barnet, hvordan det er en krop, men også at opøve intuition og instinkter. I fantasilegen lærer barnet at tænke kreativt, men også at gøre erfaringer med at forholde sig på forskellige måder. Barnet leger med ting, som bliver forvandlet til noget andet.

I legen lærer barnet også at blive et demokratisk menneske. Legen er ikke helt fri, fordi det kræver en, der styrer og en, der lader sig styrer. Det både at kunne styrer og lade sig styrer er et af elementerne i at blive et demokratisk menneske. Barnet deler og deltager, og på den måde bliver det til igennem legen. I legen lærer børnene retten til at være uenige, som i et levende demokrati. Demokrati er også, at de kan gå ind i legen og få lov til at udvikle den selv. Som Nietzsche siger: ”Fantasiens kraft er at forhandle alting til noget”.  Gennem legens forpligtende forhandling opnår barnet en demokratisk forståelse.

I Bøgely ser vi det som vigtigt at arbejde med, at legen i sig selv er formålet. Det betyder, at vi leger for at lege. Vi giver plads til friheden og lysten til at lege, og legen har en værdi i sig selv. Da legen er en spontan proces, som kræver tid og rum, er det vigtigt i legemiljøerne at skabe plads til flow.

Legen bidrager dog ikke pr. automatik til gode oplevelser for alle børnene. Pædagogisk ser vi det som vores ansvar, at alle børnene trives i legen. Vi ser det som vores ansvar også at forholde os til, at mange børn skal lære at lege for at have lige deltagelsesmuligheder. Det betyder, at vi er opmærksomme på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig. Vi vurderer, om det er nødvendigt at være med til at rammesætte legen, så alle børnene trives.

God leg vokser ud af det, som børnene har at gøre med, fx legematerialer som er nutidige, hvilke normer vi har for det sociale fællesskab og de fælles kulturelle fortællinger. Da børn i dag ikke umiddelbart kommer med en fælles børnekultur, mener vi, at det er os, som også skal have fokus på de fælles fortællinger i Bøgely. Det er svært at samarbejde omkring en leg og gøre sig interessant for hinanden som legekammerater, hvis man ikke kender de samme kulturelle fortællinger og figurer. Så selvom børnene måske har mange gode ideer, kan det være svært at følge hinandens ideer. Vi ser det som vores ansvar, at børnene får adgang til kulturens konkrete forståelser og praksisser. Således at børnene kan udvikle sig som medmennesker og medlemmer af den fælles kultur, som de samtidig selv er med til at skabe.

 

Legemanuskripter som pædagogisk metode

Som pædagogisk metode til at skabe en fælles legekultur arbejder vi med fælles legemanuskripter, som tager udgangspunkt i det omkringliggende samfund, men også de fantasiuniverser, som børnene selv bringer ind i Bøgely. Vi mener, at metoden også kvalificerer os pædagoger til professionel improvisation og til at støtte op om børns selvorganiserede leg.

Den type leg, som fælles legemanuskripter retter sig mod, er fælles fantasileg og rollelege. Det vil sige typer af leg, hvor børn indgår i legefællesskaber med andre børn omkring et bestemt tema, bestemte roller og en bestemt kulturel fortælling.

En fælles fantasileg består af mindst to personer, som i handling engagerer sig i at skabe et fælles fantasiscenarium. Legen indeholder elementer, som ’hvad nu hvis’, og handlingen angives af et tema. Børnenes lever sig ind i den fælles fantasiverden, deres egen rolle og de andres roller. For børnene er det kombinationen af selv at bestemme, og det at indordne sig efter normer og regler, der gør legen sjov.

Legemanuskripter er de retningslinjer eller skabeloner, som danner ramme om nogle lege ved at angive hvilke roller, handlinger og remedier, der kan indgå i en bestemt leg. Selve legemanuskripterne er ikke nuancerede. Det er, i børnenes samspil omkring grundskitsen som fælles ramme, at alverdens fantasifulde mulighedskombinationer kan opstå. Metoden åbner for muligheder for at arbejde målrettet med at udvikle samværsformerne og understøtte legekompetencer hos konkrete børn som en del af legeaktiviteterne.

 

Fælles legemanuskripter som metode understøtter og synliggør pædagogens selvstændige faglige vurderinger. I forbindelse med udvælgelsen af de fælles legemanuskripter er det vigtigt, at udvalget er bredt nok til at rumme alle børns interesser og forudsætninger.

 

På sigt er formålet, at alle børn eller børnegruppe får et fælles kendskab til et alsidigt udvalg af fantasilege. På længere sigt er formålet også at styrke børnenes forudsætninger for selv at igangsætte og organisere fælles fantasilege på eget initiativ. Børns selvorganiserede lege og muligheden for at indgå som ligeværdige deltagere i disse er afgørende vigtige i forhold til børnenes trivsel, læring og dannelse som mennesker.

 

Med legemanuskripter som pædagogisk metode:

  • Skaber vi et fælles kulturelt fundament i børnegruppen.
  • Sikrer vi alle børns adgang til legefællesskaber.
  • Fremmer vi børnenes trivsel i legen.
  • Fremmer vi alsidige og udviklende samværsformer.
  • Styrker vi børnenes sociale, kommunikative og faglige kompetencer.
  • Flytter vi ekskluderende og fastlåsende normer.
  • Målretter og synliggør vi viden om pædagogisk indsats for langtidsholdbar læring.
  • Styrker vi hele børnegruppen og de konkrete børns mulighed for at udfolde deres legekompetencer i selvorganiseret fælles fantasileg.

Legezoner

Hver stue er inddelt i legezoner, hvor der er plads til forskellig leg og fordybelse. Vi ser indretningen og de voksnes positionering, som betydningsfuld for børns muligheder for leg. I legezonerne er det digitale legetøj tilgængeligt på lige fod med det andet legetøj. Det legetøj vi har, afspejler det samfund som børnene vokser op i. Det betyder, at i stedet for en købmand har vi et supermarked. I stedet for en drejeskivetelefon har vi en mobiltelefon. Nogle gange modtager vi legetøj fra forældre. Vi kan dog vurdere, at vi enten har nok af den slags legetøj, eller at legetøjet ikke passer ind i de legemiljøer, som vi ønsker at præsentere for børnene.

Vi er optagede af at skabe et pædagogisk miljø, hvor børnene har mulighed for at bevæge sig både ude og inde. Derfor er der på hver stue i vuggestuen en bevægelseszone, som giver de mindste børn mulighed for at bevæge sig hver dag. I børnehaven har vi et fællesområde, hvor børnene har mulighed for at lave motorikbaner og bygge huler.

Vi har ligeledes inddelt vores legeplads i zoner. Da legepladsen som legerum er stort og diffust, er vi meget optagede af at skabe legemiljøer hvor børnene har forskellige deltagelsesmuligheder. Det betyder, at vi som voksne er spredte og fordelte i alle legezonerne.

Oprydning

Vi bruger oprydningsguides med fotos, så børnene har mulighed for at deltage i oprydningen. Flere gange om dagen er børnene med i den fælles oprydning, og vi ser det som et fælles ansvar, at børn og voksne skaber indbydende legemiljøer.

Forældreinddragelse

Vi forventer, at forældre er med til at støtte børnene i at lære at tage et fælles ansvar for oprydningen. På legepladsen skal hvert barn ved afhentning som minimum rydde 5 ting op. Indenfor skal forældre spørge barnet - og, hvis denne ikke kan give svar, en ansat - hvad barnet skal rydde op inden afhentning. Et fælles ansvar bidrager til. at barnet har en oplevelse af at være en del af det store fællesskab.

I øjeblikket må børn ikke tage deres eget legetøj med i Bøgely. Hvis barnet har brug for en overgangsbamse, aftales dette med det pædagogiske personale.

Vi anbefaler, at forældre også leger med deres børn. Som ovenfor beskrevet har det betydning for børnenes deltagelsesmuligheder, sproglige udvikling og kropslige udvikling om børn er gode til at lege. Vi fortæller gerne, hvordan forældre kan lege, og vi har også nogle legemanuskripter som forældre kan kopiere og lege derhjemme.